Integracja WOŚP 2015 - Regulamin

Regulamin Rajdu "Integracja WOŚP 2016"

1. Rajd "Integracja WOŚP 2016" jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych oraz quadów.
2. Organizatorem imprezy "Integracja WOŚP 2016" jest Sebastian Matyszczuk i Remik Skrzypczyński
3. Organizator zobowiązuje się do wytyczenia tras, uzyskania odpowiednich zezwoleń, zapewnienia obsługi sędziowskiej, przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.
4. Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w "Integracja WOŚP 2016" zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie www.pomorskaligaterenowa.pl i wpłacenia wpisowego. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków tego regulaminu.
5. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w rajdzie bez podania przyczyny.

Regulacje

1. Rajd "Integracja WOŚP 2016" odbywa się na podstawie:
- niniejszego regulaminu
- przepisów Prawa o Ruchu Drogowym
- zasad ochrony środowiska
2. W czasie trwania Rajdu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez organizatora.

Uczestnicy

1. Załoga składa się z dwóch uczestników kierowca i pilot (samochód) oraz tylko kierowca (quad).
2. Wiek uczestników powyżej 18 roku życia.
3. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
4. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zmieniać się miejscami w samochodzie.

Warunki techniczne

1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 3500kg oraz quady.
2. Pojazdy muszą być zarejestrowane i posiadać ważne badanie techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC.
3. Samochody muszą też spełniać następujące wymagania:
- zamontowana na stałe wyciągarka (Extreme)
- zaczepy holownicze z przodu i z tyłu
- pasy bezpieczeństwa dla kierocy i pilota
- kaski ochronne
- zestaw pierwszej pomocy
- telefon komórkowy
- lina lub taśma holownicza właściwa do masy pojazdu
- gaśnica
- właściwa taśma ochronna przy pomocy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew.

Ruch drogowy

1. W trakcie trwania Rajdu, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o Ruchu Drogowym.
2. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników rajdu, orgaznizatorów lub osoby trzecie.
3. Po trasie Rajdu należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez roadbook.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

1. Wszelkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami). Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu którym kieruje.
2. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków jest zabroniona i karana wykluczeniem.
3. Używanie pasów bezpieczeństwa i kasków jest obowiązkowe podczas trwania Rajdu.
4. "Integracja WOŚP 2015" korzysta z dróg na których odbywa się normalny ruch drogowy i terenach gdzie prowadzona jest gospodarka leśna i rolna.
5. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
6. Uczestnictwo w "Integracja WOŚP 2016" może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział w rajdzie na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis na oświadczeniu.
7. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
8. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej.
9. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.
10. Wszyscy uczestnicy "Integracja WOŚP 2016" są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia.